جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امیر معزّی

شاعر، مداح و امیرالشعرای ملکشاه و سنجر سلجوقی (قرن5و6)

امیر مینایی

"امیراحمد" شاعر اردوزبان هندی (قرن13)

امیر نظام

عنوانی نظامی در دوره قاجار

امیر نظام، محمدرحیم خان علاءالدوله --> علاءالدوله

امیر نظام گروسی

شخصیت نظامی، سیاسی، دولتی و ادبی دوره قاجار (قرن13و14)

امیر نوروز

اتابک غازان خان و حاکم خراسان (قرن7)

امیری --> امیر پازَواری؛ادیب الممالک فراهانی

امیری شیرازی، ابوالقاسم محمد

شاعر و صوفی ایرانی (قرن 10)

امیری فیروزکوهی، عبدالکریم

شاعر ایرانی (قرن13و14)

امیریه

شهری در دامغان در استان سمنان

امین (1)

ششمین خلیفه عباسی (قرن2و3)

امین (2)

عنوان دیوانی عثمانی

امین، احمد

نویسنده و عالم مصری (قرن14)

امین، حفیظ الله

رئیس جمهوری افغانستان که با کودتای 1979 حکومت را به دست گرفت و چند ماه بعد توسط کارمل سرنگون شد.

امین، محسن

عالم اصلاح گرای امامی معاصر، فرزند عبدالکریم عاملی، مؤلف اعیان الشیعه (قرن14)