جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امیرخسرو دهلوی

شاعر فارسیگوی هندی (قرن7و8)

امیرداد

اصطلاح دیوانی در دوره سلجوقیان

امیر سلاح --> سلاحدار

امیر سلطان، سید شمس الدین محمد

پیر و ولی ترک و زاهد بورسه ای (قرن8و9) - مجموعه امیرسلطان

امیرشاهی سبزواری --> شاهی سبزواری

امیرعبدالقادر --> عبدالقادر الجزایری

امیرعبدالله --> هاشمی، خاندان

امیرعلی

(امیر علی، سید) فقیه و مؤلف هندی (قرن13و14)

امیرعلیشیر نوایی --> نوایی، امیرعلیشیر

امیرقاسمی، سلیمان

خواننده ردیف دان ایرانی (قرن14)

امیرکبیر، انتشارات

از مؤسسات بزرگ انتشاراتی در ایران

امیرکبیر، میرزا تقی خان

برجسته ترین سیاستمدار و نخستین صدراعظم دوره ناصری (قرن13)

امیر کلا

شهری در شهرستان بابل

امیرلشکر

منصب نظامی در ایران تا رسیدن رضاخان به قدرت

امیرمجلس

از مراتب دیوانی عهد سلجوقی