جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امیربن علاءالدوله بختیشاه -->

دولتشاه سمرقندی

امیر بهادرجنگ --> پاشاخان سرتیپ، حسین

امیر پازَواری

از سخن سرایان مازندران که مجموعه اشعار وی به زبان طبری( مازندرانی )است (قرن11و12)

امیرتومان --> تومان

امیر تیمور --> تیمور گورکان

امیر جاهد، محمدعلی

آهنگساز، شاعر و ترانه سرای ایرانی (قرن14)

امیر چقماق

از امرای یزد در دورهء تیموریان(قرن9) - مجموعه امیر چقماق: مجموعه ای در یزد

امیر چوپان

از امرای بنام دوره پایانی حکومت ایلخانی (قرن7و8)

امیر حسن دهلوی --> حسن دهلوی

امیر حسینی هروی

شاعر و عارف ایرانی (قرن8)

امیرحمزه شین واری

شاعر و نویسنده افغانی (قرن14)

امیرخان

رهبر پتان افغان و موسس امیرنشین تونک در هند (قرن13)

امیرخان سردار، وجیه الله میرزا

از رجال عهد ناصری (قرن14)

امیر خان گرجی

موسیقی دان دوره صفوی (قرن12)

امیرخُرد، سیدمحمد بن مبارک --> سیرالاولیاء