جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امیدی تهرانی، ارجاسب

شاعر ایرانی (قرن10)

امیدی رازی --> امیدی تهرانی، ارجاسب

امیدیه

شهرستان و شهری در خوزستان

امیر

فرمانده، حاکم، شاهزاده؛ ‌تعبیری از خلفا و استانداران خاندان عباسی

امیر، محمد بن اسماعیل

عالم مجتهد زیدی (قرن12)

امیرآخور --> آخورسالار

امیرارسلان

داستانی منثور و عامیانه تألیف میرزامحمدعلی نقیب الممالک (قرن13-14)

امیر اسماعیل سامانی، آرامگاه --> اسماعیل بن احمد سامانی

امیرالامراء

اصطلاح و عنوان به معنی فرمانده فرماندهان

امیرالحاجّ

اصطلاحی به معنی رئیس کاروان زیارتی به مکّه

امیرالکبیر

اصطلاحی در امپراطوری ممالیک به معنی فرمانده امرا

امیرالمسلمین

عنوان فرمانروایان سلسله مرابطون در شمال افریقا و اندلس

امیرالمومنین (1)

عنوان خلفای عمومی اسلام - مطالعات حدیثی - مطالعات فرهنگ و تمدنی

امیرالمومنین (2) --> علی بن ابی طالب، امام

امیر بخاری --> بخاری نقشبندی، امیر احمد