جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اَمِنُکَل

اصطلاح بربری که به حکام خارجی اطلاق می شد.

امنیه --> ژاندارمری

ام ولد

اصطلاح دینی به معنای کنیزی که از اربابش بچه می آورد.

اموی، حسان بن محمد

محدث و فقیه شافعی مقیم نیشابور (قرن4)

اموی، یعیش بن ابراهیم

ریاضیدان عرب -اسپانیایی (قرن8)

امویان

طایفه ای از قریش و نخستین سلسله که قریب به یک سده بر جهان اسلام حکومت کردند(قرن 1و2) - هنر و معماری

امویان اندلس

سلسله ای از خلفای اسلامی اندلس (قرن2 تا5)

امهری، زبان --> حبشه، زبانها

اِمُهَغ/ اِمُشَغ --> طَوارِق؛بَربَرها؛اَهَگّر

امی

لقب رسول الله

امیة بن ابی الصّلت

شاعر عرب (قرن1)

امیة بن اَسکَر

شاعر مخضرم و از معاصران پیامبر اسلام (ص)

امیة بن خلف

رئیس قبیله جمح و از مخالفان پیامبر اسلام(ص)

اُمیّة بن عبدشمس

نیای امویان، شاخه بزرگی از قبیله قریش

امید همدانی، محمدرضا

از شعرای پارسی گوی هند (قرن12)