جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آلبرت کبیر

قدیس و معلم بزرگ مسیحی متأثر از حکمای مسلمان (قرن7)

آل برهان

خاندان متنفذی از علمای حنفی مذهب ماوراءالنهر و بخارا (قرن6و7)

آل بنجیر

خاندانی از سادات حسینی شیراز که بیشتر آنها عارف، دانشمند، شاعر، قاضی و پیر طریقت بوده‌اند (قرن5الی9)

آلبو، یوهان

معلم طب دارالفنون و از همکاران دکتر پولاک (قرن14)

آل بوسعید

خاندان حکومتگر در عمّان و زنگبار (قرن12-14)

آل بوکُرد

طایفه ای در خوزستان، ساکن کناره های رود کارون

آلبوکِرک، آلفونسو دو

دریاسالار پرتغالی و از عوامل قدرت گیری پرتقال در هرمز در عصر صفوی (قرن10)

آل بویه

سلسله ای از امرای دیلمی که از 320 تا 448 در مناطقی از ایران و عراق حکومت کردند (قرن4و5) - هنر و معماری

آلبه و القِلاع

اصطلاح وقایع نویسان عرب برای بخش شمالی شبه جزیره ایبری واقع در اسپانیا

آلپ

به معنی قهرمان و رزمنده در جوامع باستانی ترک و نیز عنوان امیران سلجوقی

آلپ ارسلان

دومین سلطان سلجوقی (قرن5)

آلپ ارسلان تورکش --> حرکت ملی گرا، حزب

آلپاگو، آندریا

پزشک و دانشمند ایتالیایی، از نخستین مترجمان آثار ابن سینا به زبان لاتین (قرن9)

آلپامیش

قهرمان یکی از معروفترین داستانهای فولکلور ترکی

آلْپتکین

سپهسالار خراسان در دوره سامانی و بنیانگذار سلسله غزنوی (قرن4)