جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الامة، حزب

از احزاب مهم سودان که با هدف خروج از سلطه بریتانیا و جدایی از مصر در سال 1945 تاسیس شد.

امتداد --> جسم

امتناع --> موادّ ثلاث

امتیازات

کمک ها و امتیازات مالی دولت به ابتاع دیگر کشورها برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری - نخستین شواهد مستند از امتیازات تجاری (قرن6) - امپراطوری عثمانی - ایران - مصر

امتیاز علی تاج

نمایشنامه نویس و روزنامه‌نگار پاکستانی (قرن14)

امثال --> مَثَل

امثال قرآن

مباحث قرآنی

امثال و حکم (1)

سخنان پند آمیز و عبرت انگیز در میان مردم - مجموعه های مثل در ادبیات فارسی

امثال و حکم (2) --> دهخدا، علی اکبر

امجد، مجید

شاعر نوپرداز اردو زبان پاکستانی (قرن14)

ام حبیبه، رمله بنت ابی سفیان

همسر رسول الله (ص)

ام حکیم مخزومیه

از زنان صحابی

اُم دُرمان

شهری در سودان واقع در محل تلاقی نیل سفید و نیل آبی

امر --> خلق و امر

امراة المسلسلة

از صور فلکی