جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امان

دادن تأمین جانی و مالی از سوی مسلمانان به غیرمسلمانان متخاصم

امان، میر --> میر امّن دهلوی

امانِ افغان

روزنامه ای که در دوره حکومت امان الله خان در کابل منتشر می شد(قرن 14)

امان الله خان

امیر افغانستان (قرن 14)

امانت

امانت الهی، طاعت حق، محبت و عشق و دیگر تعابیری که درباره امانت شده است

امانت، آیه

آیه 27 سوره احزاب که از عرضه امانت بر انسان سخن گفته است

امانت، سید آغا حسن

از شاعران هند (قرن12)

امانت خان شیرازی، عبدالحق

خوشنویس و کتابدار ایرانی دربار گورکانیان در هند (قرن11)

امانتِ مقدّس

نام مجموعه ای از آثار موجود در گنجینه توپقاپی سرای در ترکیه خصوصا اشیایی که گفته میشود متعلق به پیغمبر(ص)است.

امّ اَیمَن

دایه پیامبر و از صحابه

امباله

شهری در شرق ایالت پنجاب هند

امبروس --> ایمروز

امپدوکلس --> انباذقِلس

اَمپل، سونان

از نخستین و برجسته ترین اولیا نه گانه‌ و مبلغ اسلام در جاوه (قرن9)

اُمَّت

- اصطلاح قرآنی مباحث کلامی، حدیثی؛ تحولات جدید - به معنای ملّت (رجوع شود به ملّی گرایی)