جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امام صاحب --> حضرت امام صاحب

امام فخر رازی --> فخر رازی

امامقلی خان

حاکم فارس و سردار قدرتمند شاه عباس اول

امامقلی خان، مدرسه

مدرسه ای که امامقلی خان برای ملاصدرا در شیراز ساخت (قرن11).

امامقلی میرزا عمادالدوله

نوه فتحعلیشاه و حاکم کرمانشاه، کردستان و سرحدات غربی در عهد ناصری(قرن13)

امام محمد غزالی --> غزالی، ابوحامد محمد

امام موسی صدر --> صدر، امام موسی

امامی، جمال

سیاستمدار و نماینده مجلس در دوره محمدرضا پهلوی

امامی، خاندان

از خانواده های خوشنویس و نقاش اصفهان (قرن11 تا 13) - محمدرضا - محمد محسن - علینقی

امامی، سکینه

از اساتید معروف منبت و معرق کاری ایران (قرن14)

امامی، سید حسن --> خاتون آبادی، خاندان

امامی، علی

هنرمند برجسته ایرانی در زمینه تذهیب و سوخت (قرن14)

امامی، مدرسه

یا مدرسه بابا قاسم، بنایی در محله شهشهان اصفهان که در حدود سال 725 ساخته شده است.

امامیه

مباحث فقهی این مذهب

امامی هروی، رضی الدین

شاعر ایرانی (قرن7)