جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

امام ترمذی، مدرسه

مدرسه علوم دینی در دوشنبه

الامامة و السیاسة

کتابی منسوب به ابن قتیبه (قرن3)

امام حسین --> حسین بن علی، امام

امام خطیب، مدارس

مدارس دینی دولتی در ترکیه که در سال 1950 تاسیس شد.

امام خمینی

عارف، فقیه، مرجع تقلید، نویسنده، و رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران - دوره مبارزات - دوره رهبری -اندیشه سیاسی - آثار عرفانی

امام خوانی --> تعزیه

امام دور، آرامگاه

آرامگاهی در سامرا (قرن5)

امامزاده

عنوان مقابر مربوط به اعقاب ائمه که از مهمترین زیارتگاههای مسلمانان است. - مباحث مربوط به آداب و رسوم

امامزاده اسماعیل

مجمو عه ای شامل مسجد و دو مقبره بجای مانده از دوره سلجوقی و صفوی در اصفهان

امامزاده جعفر

بنایی دراصفهان مربوط به دوره سلجوقی (قرن8)

امامزاده زید

از بناهای آرامگاهی دوره قاجار در بازار تهران (قرن10)

امامزاده سلطان علی

بنای آرامگاهی از دوره آل بویه در مشهد اردهال (قرن4و5)

امامزاده صالح

امامزاده ای منسوب به برادر امام رضا (ع) در بازار تهران (قرن13)

امامزاده عبداللّه

بنای آرامگاهی در شوشتر مربوط به دوره عباسیان (قرن7)

امامزاده یحیی

نام چندین زیارتگاه در نقاط مختلف ایران