جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الیسع

از پیامبران بنی اسرائیل

الیسع بن محمد --> الیاسیان

الیعازر

- مردی که جبران مصایب دنیا را نزد ابراهیم یافت - نام مردی که حضرت عیسی (ع) وی را پس از مرگ زنده کرد.

الیکای

طایفه نیمه چادرنشین گیلک در گرمسار، فیروزکوه، و ورامین

الیکیان، گرگور

نویسنده و فعال سیاسی ارمنی در ایران (قرن14)

الیگودرز

شهرستانی در شمال استان لرستان

امارات متحده عربی

اتحادیه ای از هفت شیخ نشین در خلیج فارس - هنر و معماری

امارت

فرمانروایی، حکومت کردن

اماره

قاعده ای در فقه و حقوق

امازیغ --> بَربَرها

اماسی، خضر بن محمد

مفتی و مؤلف حنفی (قرن12)

اماسی، عبدالرحیم بن اسماعیل

فقیه حنفی و تراجم نویس ترک (قرن12و13)

اُمّ الحَکَم -->

ام الدرداء، خیره بنت ابوحدرد

صحابه و محدثه، همسر ابودرداء از فضلا و راوی احادیثی از پیامبر

ام الربیع، رود

رودی در مرکز مراکش