جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الهام

اصطلاح قرآنی - در عرفان، القای معانی بدون اکتساب

اِلهی

اصطلاحی در ترکی برای نوعی شعر رایجِ مذهبی که در مجالس ذکر و تکیه ها خوانده می شود.

الهی، عبدالله

صوفی و شاعر، پیشقدم در ترویج طریقت نقشبندیه در آناطولی و روم ایلی (قرن9)

الهی، نورعلی

(یاعلیشاه) مبدع و رهبر یکی از دسته های فرقه «اهل حق»(قرن13و14)

الهی اردبیلی، کمال الدین حسین

از شاگردان جلال الدین دوانی و از شارحان گلشن راز (قرن9)

اِلهی بخش فیض آبادی

شاعر اردو (قرن12و13)

الهی قمشه ای، مهدی

عارف و حکیم (قرن13و14)

الهی نامه --> عطار نیشابوری، فریدالدین

الهی همدانی، میر عمادالدین

شاعر ایرانی (قرن11)

الیاس

نامی در قرآن برای الیاه پیامبر یهود

الیاس ابوشبکه --> ابوشبکه، الیاس

الیاس شاهیان

سلسله ای مسلمان و موسس نخستین حکومت مستقل در بنگال (قرن8و9)

الیاس شجاع چلبی --> روانی

الیاس شیرازی، نجم الدین

طبیب ایرانی، مؤلف دایرة المعارف طبی "الحاوی الصغیر" (قرن7و8)

الیاسیان

سلسله ای از حکام کرمان (قرن4)