جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الم نشرح --> انشراح، سوره

الموت

قلعه ای در شمال غربی قزوین و مرکز حکومت اسماعیلیه نزاری ایران (قرن 5-7)

اَلِنْجَق

نام قلعه ای در نخجوان در جمهوری آذربایجان

الوار

شهری در استان راجستان هند

الوار گرمسیری --> اندیمشک

الوان --> شوش

الوداغ

کوهی در شمال شهر بورسا در ترکیه

اُلوس

از القاب فرزندان چنگیز و خانان مغول

اِلول ساتن، لورنس پُل

ایران شناس انگلیسی، متخصص قصه های عامیانه فارسی (قرن13و14)

الوند

شهری در قزوین

الوند، کوه

کوهی در همدان

الوند بیگ --> آق قوینلو

الوهیت و ربوبیت

اسم مرتبه الهی

الویری، گویش

لهجه روستای الویر

اله --> الله