جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الله آباد

شهری در ایالت اوتارپرادش هند

الله اکبر (اصطلاحی دینی) --> تکبیر

الله اکبر، کوه

رشته کوهی در شمال خراسان

الله قلی خان ایلخانی

رئیس ایل قاجار و از صاحب منصبان دوره قاجار (قرن13و14)

الله وردی خان

نام دو تن از صاحب منصبان دوره صفوی - حاکم فارس و سردار شاه عباس اول (قرن10و11) - پسر خسرو خان، صاحب منصب عهد شاه صفی و شاه عباس دوم(قرن11)

اللهوردیخان، پل --> سی و سه پل

اللهیار خان آصف الدوله --> آصف الدوله

اللهیارخان ابدالی

از سران طایفه ابدالی (قرن12)

اللهیارخان قلیچی

حاکم سبزوار و از رجال خراسان در دوره نخست سلطنت قاجار (قرن12و13)

اَلَم --> لذت و اَلم

الماداغ

رشته کوههای متعددی در آناتولی

الماس

سنگی قیمتی با مصارف صنعتی

الماس محمد پاشا --> محمد پاشا الماس

المالیلی، محمد حمدی

از علمای معاصر، صاحب تفسیر "دین حق زبان قرآن" (قرن14)

المعی کاشغری --> کاشغری، حسین بن علی