جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

الفت، کل پاچا

نویسنده و شاعر افغان (قرن14)

الفت اصفهانی، محمد باقر

شاعر، نویسنده و مترجم عصر مشروطه (قرن14)

الفت اصفهانی، محمد کاظم

شاعر دوره قاجار (قرن13)

الفتکین

"ابومنصور شرابی" از امرای ترک آل بویه، که پس از مرگ معزالدوله بر دمشق و برخی شهرهای شام حکومت کرد. (قرن4)

الف لیلة و لیله --> هزار و یکشب

اِلفنستون، مونت استوارت

فرماندار انگلیسی بمبئی و مولف شرح مهمی درباره افغانستان با عنوان گزارش سفر به سلطنت کابل

الفیه

نامی برای منظومه های هزار بیتی که به منظور فراگیری و حفظ اصول و قوانین مربوط به دانشهای گوناگون به ویژه دستور زبان عربی سروده میشد. - الفیه نویسی در قرآن و حدیث

الفیۀ ابن مالک

منظومه ای در بحر رجز از ابن مالک (قرن7)

الفیۀ ابن معطی

منظومه ای به عربی در نحو از ابن معطی (قرن6)

الالفیه فی النحو --> الفیۀ ابن مالک

القاص میرزا

برادر شاه طهماسب اول صفوی (قرن10)

الکل

مایع قابل اشتعال بی رنگ که از تخمیر قند یا نشاسته به دست می آید

اِلگود، سیریل

نویسنده و تاریخ دان انگلیسی، نویسنده تاریخ پزشکی در ایران (قرن14)

الگوریتم --> خوارزمی، محمد بن موسی

الله

پر کاربردترین نام خدا در متون دینی اسلامی