جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اِلُرا

شهری در ایالت مهاراشترا در غرب هندوستان

الرور --> ارور

الساندری، وینچنزو دل یی

سفیر ونیز و نویسنده گزارش مهمی درباره صفویان (قرن10) (این مدخل باید به صورت دلی الساندری، وینچنزو می آمد، صورت لاتین این نام چنین است، باید دقت شود که در متن مقاله به این مسئله پرداخته شود).

اَلَست

اصطلاحی عرفانی

اِلسید --> سید

الشتر

شهری در لرستان

الطافی، حسین

نگارگر ایرانی (قرن13و14)

اُلَغ

اصطلاحی در دوره پس از مغول درباره نظام نامه رسانی در آسیای غربی و عثمانی

اُلُغ بیگ

" محمد طرقای" چهارمین فرمانروای تیموری، منجم، و صاحب زیج الغ بیک (قرن9)

الغ بیگ، مدرسه

از بناهای میدان ریگستان در سمرقند مربوط به عصر تیموری (قرن 9)

الغ زاده، ساتم خان

شاعر تاجیک (قرن14)

الف

از حروف الفبای فارسی،‌ ترکی، عربی و اردو

الفاظ

از مباحث مشترک میان منطق و اصول فقه برای بحث فقهی --> مباحث الفاظ

الفاظ الادویه --> عین الملک شیرازی

الفبا

مجموعه حروفی که با ترتیبی قراردادی مرتب شده و صداهای یک زبان را بیان کند. - پیدایش و تکوین حروف - مخارج - شیوه تلفظ