جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اقلیتهای دینی

- بررسی موقعیت اقلیتهای دینی در جامعه مسلمانان - بررسی موقعیت مسلمانان در جوامع غیر مسلمان

اقلید

شهرستان و شهری در شمال فارس

اقلیدس

ریاضیدان یونانی (قرن3و4 ق.م)

اقلیدسی، احمد بن ابراهیم

ریاضیدان دمشقی (قرن4)

اُقلیش

نام عربی شهری در استان کوئنکا در اسپانیا

اقلیم

دراصطلاح کنونی مجموعه ای از عوامل جوی است که در یک منطقه به مدت طولانی دوام دارد و نیز نزد جغرافی دانان مسلمان به معنای مناطق هفت گانه معمور زمین است.

اقلیم التفاح

ناحیه ای در جنوب لبنان

اَقمر، جامع

مسجدی در قاهره، بجای مانده از دوره فاطمی (قرن6)

اِقواء (اصطلاح دستوری) --> قافیه

اقونیطون

گیاهی با مصارف دارویی

اقیانوس

اصطلاح جغرافیایی

اُقیشِر اسدی

شاعر عرب دوره بنی امیه (قرن1)

اَکّار

زارع یا برزگری که خود زمینی برای کشت ندارد و بر اراضی دیگران کار می کند.

اکباتان --> همدان

اکبر، سیدحسین الله آبادی

شاعر مسلمان هندی که به اردو شعر می سرود.(قرن13)