جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اُقچوزاده، محمد شاه بیگ

صاحب منصب و نثرنویس صاحب سبک عثمانی (قرن11)

اقدام، روزنامه

نام دو روزنامه فارسی که عباس خلیلی در تهران منتشر کرد: - روزنامه ای که اخبار و وقایع اجتماعی را منتشر می کرد وابتدا سه بار در هفته وسپس روزانه منتشر می شد(1300-1310) - روزنامه مستقلی که سه بار در هفته از 1300-1327منتشر می شد

اقدام، قاعده

قاعده ای فقهی

اقرابادین --> قَرابادین

اقرار

اصطلاحی در فقه اسلامی

اقرب الموارد

فرهنگی عربی، تألیف سعید خوری شرتونی (قرن14)

اقرع بن حابس

از بزرگان قبیله بنی تمیم و صحابی پیغمبر (ص)

اقریطش

نام عربی جزیره کرت در دریای مدیترانه

اقسام القرآن

قسمهایی که در قرآن کریم آمده و علمی راجع به این قسمها

اُقصُر

شهری باستانی در مصر علیا

اقصوصه --> نقد ادبی

اقطاع

اصطلاحی دیوانی در امور ارضی و مالیاتی در دوره اسلامی

اِقفا --> قافیه

اقفهسی

سه قاضی و مؤلف مالکی (قرن8و9) - عبدالله بن مقداد - احمد بن عمادالدین بن محمد - خلیل بن محمد

اقلام سته --> خطاطی