جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آگِنگ ترتایاسا

از سلاطین بانتن در اندونزی (قرن9و10)

آگوس سلیم

از رهبران سیاسی و از معماران اصلی نهضت استقلال اندونزی (قرن13و14)

آگونگ

"سلطان آگونگ"، بزرگترین سلطان سلسله ماتارام جاوه و پیوند دهنده هویت ملی جاوه با هویت اسلامی (قرن10)

آگهی، منصور

شاعر و مورخ ترک (قرن10)

آگهی خوارزمی، محمد رضا

شاعر و مورخ ازبک (قرن12و13)

آل (1)

عنوانی است به مفهوم تبار، قبیله، خاندان یا دسته و گروه نماینده طرز تفکر متعلق به شخصیتی مشهور

آل (2) --> زایمان

آل آقا --> بهبهانی، آقا محمد علی

آلاءالرحمان فی تفسیر القرآن --> بلاغی، محمد جواد

آل ابوسفیان --> امویان

آل ابی جعد

خاندان شیعی مذهب راوی حدیث (قرن2-4)

آلات لهو --> لهو

آلات موسیقی --> ساز؛موسیقی

آلاجه حصار

نام سابق شهر کورشواج ناحیه صربستان یوگسلاوی در عهد عثمانیان

آل احمد، جلال

نویسنده ایرانی (قرن14)