جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

افضل الحسینی

نگارگر ایرانی (قرن11)

افضل الدین کاشانی --> بابا افضل، افضل الدین محمد

افضل الدین کرمانی

مورخ و طبیب ایرانی (قرن6و7)

افضل الدین محمد بن صدرالدین --> ترکه اصفهانی، خاندان

افضل بن بدر الجمالی

" ابوالقاسم شاهنشاه" وزیر فاطمیان، پسر بدرالجمالی (قرن5و6)

افضل خان

" ملا شکرالله شیرازی" صاحب منصب دربار مغولان هند (قرن10و11)

افضل کُتیفات

وزیر الحافظ لدین الله فاطمی (قرن6)

افطار --> روزه

افطسیان

از دولت های ملوک الطوایف اندلس (قرن5)

افعال --> فعل (2)

افغان

تمامی مردم و اقوام ساکن افغانستان

افغانستان

کشوری آسیایی مسلمان - هنر و معماری

افغانی

واحد پول افغانستان

افغانی، عبدالحکیم

فقیه حنفی (قرن13و14)

افق

اصطلاحی نجومی