جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

افسانه --> حکایت؛اسطوره؛قصّه

اَفسنتین

گیاهی طبّی

افسوس

تخلّص میرشیرعلی هندی، شاعر و ادیب هندی و مترجم گلستان سعدی به اردو (قرن13)

افشار، ایرج

پژوهشگر، ایرانشناس و کتابشناس ایرانی (قرن 14)

افشار، ایل

از طوایف 24گانه غز

افشار، جلال

بنیانگذار علم حشره شناسی در ایران (قرن14)

افشار، حاجی بابا

طبیب دربار محمدشاه قاجار (قرن12)

افشاری

از ردیفهای آوازی متعلق به دستگاه شور

افشاریان

سلسله ای که نادرشاه افشار بنیان نهاد( قرن12و13)

افشار یزدی، محمود

نویسنده، شاعر، روزنامه نگار و دولتمرد ایرانی (قرن13و14)

افشان

از اقسام نقش در تذهیب

افشین --> اُشروسَنه

افشین

از مشهورترین امرای سلجوقی (قرن5)

افشین، حیدر بن کاووس

سردار مشهور ترک در خلافت مامون و معتصم عباسی (قرن2و3)

افشین بن دیوداد --> ابن ابی الساج