جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

افتری، گویش --> سمنانی، گویش

اَفتیمون

گیاه دارویی

افرا

نوعی درخت

افراز

تفکیک سهم مالکان در ملک مشاع

افراسیاب (1)

شاه توران، از شخصیتهای شاهنامه

افراسیاب (2)

بانی سلسله ای از حکام بصره (قرن11)

افراسیابیان --> چَلاویان

افراشته، محمد علی

شاعر، نویسنده و طنز پرداز ایرانی (قرن14)

افراط (اصطلاح علم بیان) --> مبالغه

اِفراغَه

شهری کوچک در شمال شرقی اسپانیا

اِفرانی، حسین بن احمد

مفتی و مدرس مالکی مغربی (قرن13و14)

افرانی، محمد صغیر

مورخ و شرح حال نویس مراکشی (قرن 11)

افرَن (بنی افرن)

قبیله ای از بربریان منسوب به زناته

افریدی

از طوایف قدرتمند پشتون ساکن مناطق شمال غربی پاکستان

افریقیه

بخش شرقی مغرب