جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اغز --> غُز

اغلب عِجْلی

شاعر عرب عصر جاهلی (قرن1)

اغلبیان

از سلسله های مسلمان شمال افریقا (قرن2و3) - معماری

اَغمات

شهری در جنوب مراکش

اغواط

شهری در شمال الجزایر

اغوزخان --> اُغُوزنامه

اُغُوزنامه

کتابهایی حماسی درباره ی اغوزخان مغول که قدیمیترین آن متعلق به قرن 9 است.

اغین

شهری در شرق آناتولی

افاویه

انواعی از ادویه که استفاده های دارویی دارند.

افتاء --> فتوا

افتتاح، امیر ناصر

تنبک نواز ایرانی (قرن14)

افتخارالدین، عبدالمطلب بن فضل

فقیه حنفی (قرن6و7)

افتخار دولت آبادی

شرح حال نویس و شاعر فارسی و اردو زبان (قرن12)

افتخاریان

خاندانی از شعرا و صاحب منصبان دیوانی اهل قزوین در دوره ایلخانی (قرن7و8)

افترا --> بهتان