جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اَعْمی، ابوالعباس صائب بن فاروق

شاعر عربی سرای ایرانی اهل آذربایجان (قرن1و2)

اعمی التُطیلی، احمد بن عبدالله

شاعر عرب (قرن6)

اعنات (اصطلاحی در علم بدیع) --> لزوم مالایلزم

اعیان

از القاب به معنی بزرگان و غالبا برای نشان دادن مقام والا در زمان خلفا و حکومتهای مسلمان بعدی

اعیان الشیعه

مجموعه ای دربارهء دانشمندان و ناموران، تألیف سید محسن امین عاملی (قرن14)

اعیان ثابته

اصطلاح فلسفی - عرفانی

اعین، آل

خانواده بزرگ شیعی کوفه (قرن1-4)

اعین بن سنسن --> اعین، آل

اغاثوذیمون --> آغاثاذیمون

الاغانی

بزرگترین اثر ادبی در تاریخ فرهنگ عربی تألیف ابوالفرج اصفهانی دربرگیرنده اطلاعاتی درباره ی اساطیر و موسیقی عرب (قرن3و4)

اغراض السیاسة --> ظهیرالدین سمرقندی

الاغراض الطبیه --> جرجانی، اسماعیل بن حسین

اغراق --> مبالغه

اغردیر --> اگردیر

اِغَرغَر

وادی در طوارق، در شمال رشته کوه اهگر