جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اعسم

شهرت دو تن از فقهای امامیه نجف (قرن13) - محمد علی بن حسین - عبدالحسین بن محمد

اعشی، میمون بن قیس

شاعر عرب عصر جاهلی

اعشی اکبر --> اعشی، میمون بن قیس

اعشی هَمْدَان، عبدالرحمان بن عبدالله

شاعر و دلاور یمانی (قرن1)

اعظم خان، امیرمحمد

سومین امیر شاخه محمدزای، حاکم کابل (قرن13)

اعظم گره

شهری و استانی به همین نام در غرب ایالت اوتارپرادش هند

الاعظمی، احمد عزت

حقوقدان و نویسنده ملی گرای عرب (قرن 13و14)

اعظمی، حسین بن علی

فقیه و مؤلف عراقی (قرن14)

اعلال

اصطلاحی در صرف و نحو عربی

الاعلام --> زرکلی، خیرالدین

اعلام النبوة

کتابی کلامی تألیف ابوحاتم رازی (قرن 4)

اعلامیه بالفور

اعلامیه دولت بریتانیا مبنی بر تأسیس دولت یهود در فلسطین در سال 1917

اعلم الشنتمری

ادیب، ‌نحوی و لغت شناس عرب (قرن5)

اعلی، سوره

سوره هشتاد و هفتم قرآن کریم

اَعْمش، سلیمان بن مهران اسدی

عالم و محدث و قاری شیعی ایرانی (قرن1و2)