جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اعتدال --> عدل

اعتدالین --> تقدیم اعتدالین

اعتذار --> مدح / مدیحه

اعتصام الدین جونپوری

" اعتصام الدین بن شیخ تاج الدین" سیاستمدار هندی و مولف شگرف نامه ولایت/ ولایت نامه و تاریخ جدید (قرن 12)

اعتصامی، پروین --> پروین اعتصامی

اعتصامی، یوسف

نویسنده، ادیب و مترجم ایرانی (قرن3و14)

اعتضاد السلطنه، علیقلی میرزا

رئیس مدرسه دارالفنون و نخستین وزیر علوم در ایران(قرن13)

الاعتقادات

نام عمومی کتابهایی در علم کلام

اعتکاف

از اعمال عبادی مستحب در اسلام

اعتماد الدوله

از القاب دیوانی و لقب رسمی وزیراعظم، عالی ترین مقام دولتی در دربار صفوی

اعتمادالدوله تهرانی

وزیر اعظم جهانگیرشاه گورکانی امپراطور هند (قرن10و11) - آرامگاه اعتمادالدوله در آگرا

اعتماد السلطنه، محمد حسن خان

از رجال مشهور عصر ناصری (قرن14)

اعتمادزاده، محمود

"م.ا. به آذین"، نویسنده و مترجم نامدار ایرانی (قرن14)

اعجاز --> معجزه

اعجاز قرآن

بحث مربوط به اثبات وحیانی بودن قرآن، از دیدگاه قرآنی، حدیثی، کلامی