جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اطعمه و اشربه --> خوردنی ها و آشامیدنی ها

اطفیح

شهری در مصر میانی و در کرانه شرقی رود نیل

اطفیش، محمد بن یوسف

عالم اباضی و احیاءکننده مذهب اباضیه در الجزیره (قرن14)

اطلاعات، مؤسسه

از مؤسسات مهم انتشاراتی در ایران و ناشر "روزنامه اطلاعات"، یکی از مهمترین و قدیمیترین روزنامه های ایران

اطلاق و تقیید --> مطلق و مقیّد

اطلس

سلسله جبالی در شمال افریقا

اطناب --> ایجاز و اطناب

اطواق الذهب فی المواعظ والخطب --> زمخشری، محمود بن عمر

اُطولوقُس

ریاضی دان و ستاره شناس یونانی (قرن4و3ق م)

اظفارالطیب

گیاهی دارویی

اظفری گورکانی، محمد

شاعر و فرهنگ نویس هندو- ایرانی(قرن12و13)

اظهر تبریزی

خوشنویس ایرانی (قرن9)

اعاده معدوم

مفهومی فلسفی - کلامی

اعتبار/ اعتباریات

اصطلاح فلسفی

اعتبارات ماهیت --> ماهیت