جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اصولیه --> اخباریه

اصیله

شهر و بندری در ساحل اقیانوس اطلس در مراکش

اصیلی، عبدالله بن ابراهیم

فقیه مالکی، محدث و متکلم (قرن4)

اضاحی

بحث فقهی درباره قربانی کردن

اضافه (1)

اصطلاحی در دستور زبان به معنی نسبت دادن اسمی به اسم دیگر - در دستور زبان عربی - در فارسی جدید - در زبانهای ترکی

اضافه (2)

اصطلاحی منطقی - فلسفی از مقولات دهگانه ارسطویی

اضحی، عید --> عید قربان

اضداد

اصطلاحی لغوی به معنی واژه هایی که به دو معنای متضاد دلالت می کنند.

اضطرار

اصطلاحی فقهی، به معنی حالتی که شخص بر اثر تنگنا ناگزیر می شود از میان دو ضرر یا دو فاسد، خفیف تر را برگزیند

اضطرار (در مقابل اختیار) --> جبر و اختیار

اِضمار --> ضمیر

اطاعت --> طاعت

اطاق اصناف

مرکزی برای اجرای قانونِ نظام صنفی (تأسیس 1350ش)

اطرافیه --> عَجارِده

اِطریفِل

معجونی از سه دارو یا ادویه