جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اصفهانی، نورالله --> اصفهانی، خاندان

اَصفی --> اسفی

اصل

اصطلاحی که به مفاهیم مختلف در فقه و اصول و حدیث به کار می رود (توجه: گروه قرآن این مدخل را نمی خواهد، اما فعلا امکان حذف مقاله در برنامه دریچه نیست)

اصلاح / اصلاح گرایی

- مفهوم اصلاح و تحول آن، تاریخ اصلاحات و جنبشهای اصلاح طلبانه درعالم اسلام - مفهوم قرآنی

اصلاح، روزنامه

عنوان شش روزنامه فارسی زبان که سه مورد از آنها شایسته بررسی است: - هفته نامه دولتی منتشر شده در خان آباد پایتخت ایالت افغانی قاتاغان از 1301-1300 - هفته نامه منتشر شده در بمبئی در سالهای 1329-1326 - روزنامه مهمی در کابل

اصلاحات ارضی

الغای نظام ارباب - رعیتی و تغییر در نحوه مالکیت اراضی کشاورزی و مراتع

اصلاحی، امین احسن

دانشمند، مفسّر و سیاستمدار پاکستانی (قرن 14)

اصلان خان، مسجد --> اخی شرف الدین، مسجد و مقبره

اصلاندوز، جنگ --> جنگهای ایران و روس

اصل چهار ترومن

پیشنهاد ترومن مبنی بر کمک های فنی و امنیتی به کشورهای ضعیف (از جمله ایران) برای جلوگیزی از گرایش آنها به اردوگاه شرق

اصلح

مفهومی در کلام معتزلی

اصلح کشمیری، محمد

از تذکره نویسان و شاعران فارسی زبان شبه قاره ( قرن12)

اصل لزوم --> لزوم، اصل

اصل موضوع توازی

اصل پنجم اصول اقلیدس

اصم، ابوالعباس محمد بن یعقوب

محدث نیشابوری (قرن 4)