جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اصطخر

شهری باستانی در فارس

اصطخری، ابراهیم بن محمد

جغرافیدان و مولف کتاب المسالک و الممالک(قرن4)

اصطخری، حسن بن احمد

فقیه شافعی (قرن3و4)

اصطرلاب --> اسطرلاب

اصطفن انطاکی --> علی بن عباس مجوسی

اصطفن بن بَسیل

اولین مترجم آثار طبی دیسقوریدس به عربی (قرن3 میلادی)

اصطهبانات --> استهبان

اصطهباناتی، محمد باقر

حکیم و فقیه (قرن13و14)

الاصفر

عنوان برخی شورشیان یمنی (قحطانی) در قرون نخست اسلامی

اصفونی، عبدالرحمان بن یوسف

فقیه شافعی (قرن7و8)

اصفهان

شهر و استانی در ایران - لهجه اصفهانی - حوزهء فلسفی اصفهان - هنر و معماری

اصفهان، مسجد جامع

یکی از قدیم ترین مسجدهای ایران مربوط به دوره عباسی

اصفهان، مکتب

مکتب نگارگری در دوره صفویه

اصفهانی (سبک معماری) --> معماری

اصفهانی، آقا جمال --> اصفهانی، خاندان