جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اصحاب الایکه

نام قومی در قرآن

اصحاب الروحانیات

اصطلاحی که متکلمین در اشاره به صوفی نماها به کار می بردند

اصحاب الکساء --> آل عبا

اصحاب حدیث --> اهل حدیث

اصحاب رأی --> رأی؛اهل حدیث

اصحاب رّس

اصطلاح قرآنی

اصحاب رقیم --> اصحاب کهف

اصحاب سَبْت --> سَبْت

اصحاب سراچه

از پیروان میرزا حبیب خراسانی، شاعر و عارف عهد قاجار، نهضتی اجتماعی با محتوای عرفانی

اصحاب صفّه

گروهی از یاران پیامبر

اصحاب عدل و توحید --> معتزله

اصحاب فیل --> فیل، سوره

اصحاب کبائر --> کبائر

اصحاب کهف

حکایتی در قرآن و ادبیات عرب

اصطبل

محل نگهداری اسب و شتر