جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اشرف اوغوللری

خاندانی ترکمن که بر بخش غربی آناتولی حکومت می کردند(قرن7و8)

اشرف جهانگیر سمنانی

صوفی و حافظ قرآن، مؤلف بشارت المریدین و مکتوبات اشرفی (قرن8 و7)

اشرف علی تهانوی --> تَهانَوی، اشرفعلی بن عبدالحق

اشرف علی خان فغان --> فغان شاه جهان آبادی، اشرف علی خان

اشرف غزنوی --> حسن غزنوی

اشرف مازندرانی، محمد سعید

از شاعران عهد صفوی (قرن12)

اشرفی

نام نوعی سکه طلا که از زمان مملوکان مصری در جهان اسلام رواج یافت.

اشرفیه، مسجد

از مساجد شهر تغز در یمن (قرن7و8)

اشرمه، منصور

صوفی بخارایی نقشبندی، رهبر قیامی در داغستان (قرن12و13)

اُشروسَنه

ناحیه ای قدیمی در ماوراءالنهر - ملوک اشروسنه

اشعث بن قیس کندی

رئیس طایفه کنده در حضرموت، معاصر پیامبر (ص)

اشعرالناس --> ابوالعتاهیه، اسماعیل بن قاسم

اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل

بنیانگذار مذهب کلامی اشعری (قرن3و4)

اشعری، ابوبُرده

قاضی کوفه، تابعی فقیه و محدث (قرن1و2)

اشعری، محمد

رهبر نهضت دارالارقم (قرن14و15)