جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اشتهاردی،‌گویش --> تات

اشجع بن عمر سُلمی

شاعر عرب (قرن2)

اشجعی، عبیدالله بن عبدالرحمان

محدث (قرن2)

اشدق، سلیمان بن موسی

فقیه دمشقی (قرن2)

اشدود --> اسدود

اشراط الساعة

شواهد و نشانه های نزدیک شدن قیامت در قرآن و حدیث

اِشراف، دیوان

اصطلاح و نیز دیوانی در ممالک اسلامی که به معنای نظارت بر امور ادارات و اجزاء دستگاه دیوان سالاری به کار می رفته است.

اشراق

اصطلاح عرفانی و قرآنی

اشراق، حکمت

از حوزه های فلسفه و حکمت، نام مکتبی در تاریخ فلسفه اسلام که مؤسس آن شیخ شهاب الدین سهروردی است.

اشرس سلمی

از والیان مشهور خراسان در روزگار امویان(قرن1)

اشرف --> بهشهر

اشرف اُغلو رومی، عبدالله

زاهد و شاعر ترک و بانی شاخه اشرفیه طریقه قادریّه (قرن9)

اشرف افغان

امیر افغان، حکمران بخشهای از ایران پس از سقوط سلسله صفویه

اشرف الدین حسینی (گیلانی) --> نسیم شمال

اشرف الکتاب --> زین العابدین اصفهانی