جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آق حصار

نام سه شهر در آناطولی - آق حصار در غرب آناطولی، در مغنیسا - آق حصار در مرمره - آق حصار در بوسنی

آق حصاری

نسبت چند مولف - الیاس بن عیسی(ابن عیسی) مولف ترک زبان (قرن10) - محمدبن بدرالدین محی الدین منشی، مولف تفسیری بر قرآن (قرن10و11) - نصوح (نوالی) مولف فرح نامه (قرن10و11) - حسن کافی (قرن10و11) - حاجی نسیم اغلو احمدبن حسن (قرن12)

آق دنیز --> بحرالروم

آق دیک، کامل

خطاط ترک، مشهور به "رئیس الخطاطین"(قرن13و14)

آق سرای

شهر و مرکز استانی به همین نام در مرکز ترکیه

آق سرایی ، جمال الدین محمد

فیلسوف، متکلم، مفسر و ادیب ترک (قرن8)

آقسرایی، کریم الدین محمود --> مسامرة الاخبار و مسایرة الاخیار

آق سرایی، محمد بن احمد

مشهور به "ابن بنت آق سرایی"مفسر و فقیه حنفی (قرن8و9)

آقسکی، احمد حمدی

فقیه، سومین رئیس امور دیانت جمهوریت ترکیه (قرن13و14)

آق سنقر

والی حلب در دوره ملکشاه سلجوقی، جد خاندان زنگی و اتابکان موصل (قرن5)

آق سنقر احمدیلی --> احمدیلیان

آق سنقر برسقی

از سرداران سلجوقی و شحنه عراق (قرن5)

آق سو (1)

شهری در ترکستان شرقی(سین کیانگ امروزی در چین)در شمال رود آق سو

آق سو (2)

اصطلاحی برای بستر رودخانه و نام رودخانه های متعددی در نواحی ترک زبان

آق شمس الدین

مدرّس قرآن، شیخ طریقت، واعظ و مولف آثاری درباره تصوف و طب، از سلسله بیرامیه (قرن8و9)