جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اشپولر، برتولد

خاورشناس آلمانی معاصر (قرن14)

اشپیگل، فریدریش فون

مستشرق و ایرانشناس آلمانی، متخصص زبانهای ایرانی (قرن14)

اشتاین، آرل (مارک)

خاورشناس مجار، متخصص باستانشناسی آسیای مرکزی (قرن13و14)

اشتاینر، هاینریش

شرقشناس سوئیسی (قرن13)

اشتب

شهری در مقدونیه یوگوسلاوی

اشتباه

بحثهای فقهی

اشتران کوه

کوهی در شهرستان الیگودرز

اشترجان

دهستانی در جنوب غربی اصفهان - اشترجان، مسجد جامع: مسجدی متعلق به قرن 8

اشترخانیان --> جانیان

اشترقه --> استُرقه؛اِسترگُم

اشترن، ساموئل میکلوش

خاورشناس مجاری

اشتروتمان، رودلف

خاور شناس آلمانی (قرن14)

اشترینان

بخش و شهری از توابع بروجرد در استان لرستان

اشتقاق

اصطلاحی در دستور زبان عربی - در منطق و فلسفه

اشتهارد

شهری در شهرستان کرج