جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسماعیل صبری پاشا

شاعر و دولتمرد مصری (قرن 13)

اسماعیل صفا

ادیب و شاعر ترک (قرن13)

اسماعیل صفوی

عنوان سه تن از پادشاهان صفوی (قرن10و12)

اسماعیل قصری

از شاگردان شهاب الدین ابوحفص سهروردی، عارف و صوفی (قرن 6)

اسماعیل گاسپرینسکی --> گاسپیرالی، اسماعیل بیگ

اسماعیل نقاشباشی اصفهانی --> فرنگی سازی

اسماعیل وراق هروی --> ازرقی هروی، زین الدین ابوبکر

اسماعیلی، احمد بن ابراهیم

عالم در حدیث، فقه و کلام (قرن4)

اسماعیلیه (1)

از فرق شیعه ( به مقاله حدیث در IR توجه شود)

اسماعیلیه (2)

شهری در ساحل غربی آبراه سوئز در مصر

اسمر، عبدالسلام

مجدّد فرقه عروسیّه (قرن10)

اِسْمَلَه

اردوگاه یک طایفه یا یک شخصیت مهم شامل خانواده، خادمان و چهارپایان وی - در الجزایر تحت حکومت عثمانی به معنی قبایلی که نوعی پلیس سواره را تشکیل می دادند.

اسمیت، مارگارت

خاورشناس انگلیسی و متخصص در تاریخ تصوّف

اسمیت، ویلفرد کنتول

شرقشناس کانادایی

اسنا

شهری در کناره رود نیل در مصر