جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسماعیل بن عبدالخالق

از اصحاب امام صادق (ع)

اسماعیل بن عیّاش عنسی

حافظ حدیث (قرن2)

اسماعیل بن نوح سامانی --> منتصر سامانی

اسماعیل بن یسار نّسائی

شاعر عصر اموی اهل مدینه (قرن2)

اسماعیل پاشا

پنجمین والی مصر از خاندان محمدعلی پاشا(قرن13)

اسماعیل پاشا بغدادی --> بغدادی، اسماعیل پاشا بن محمد امین

اسماعیل پاشا نشانجی

وزیر اعظم عثمانی در دوره سلطان سلیمان دوم (قرن11)

اسماعیل حقی بروسوی

شاعر عثمانی، مفسر و شیخ طریقت جلوتیه (قرن11و12)

اسماعیل حقی عالیشان

شرح حال نویس و مترجم ترک (قرن13و14)

اسماعیل خان فیلی

از بزرگترین والیان لرستان (قرن12)

اسماعیل دده افندی، حمامی زاده

بزرگترین آهنگساز و خواننده ترک (قرن13)

اسماعیل دوم صفوی --> اسماعیل صفوی

اسماعیل رومی --> رومیّه

اسماعیل زاده، حسین خان

کمانچه نواز مشهور عهد ناصری (قرن13و14)

اسماعیل شهید --> شاه اسماعیل دهلوی