جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسماء و احکام

عنوان یکی از مسائل کلامی است که متکلمان درباره آن بحثهای مهم و مفصلی کرده اند

اسماء و صفات

تعینات الهیه، مباحث کلامی و عرفانی و فلسفی (با توجه به اینکه گروه کلام مدخلی با عنوان صفات خدا دارد، مقاله گروه فلسفه درباره اسماء و صفات تکرار همان مطالب نباشد)

اسم اعظم

یکی از اسماء الهی (اسماء الحسنی) که با بر زبان آوردن آن هر خواسته گوینده برآورده می شود

اسماعیل (1)

از انبیای بنی اسرائیل

اسماعیل (2)

از شهرهای عثمانی در ناحیه بجاق، امروزه در اوکراین

اسماعیل اول صفوی --> اسماعیل صفوی

اسماعیل بن احمد سامانی

"امیر ماضی"، "امیر عادل" دومین امیر سامانی و اولین امیر مستقل این خاندان - آرامگاه امیر اسماعیل سامانی در بخارا

اسماعیل بن بلبل

وزیر و دیوانسالار معتمد عباسی(قرن3)

اسماعیل بن جابر جعفی

از اصحاب امام باقر(ع)

اسماعیل بن جعفر

فرزند ارشد امام جعفر صادق که خلفای فاطمی وی را جد خود و جانشین امام صادق می دانند.

اسماعیل بن حماد جوهری --> جوهری، ابونصر اسماعیل بن حمّاد

اسماعیل بن خلف

مقری، ادیب و عالم مالکی مصری (قرن5)

اسماعیل بن سبکتگین غزنوی

سومین پسر سبکتگین، پادشاه غزنه (قرن4)

اسماعیل بن شریف علوی --> مولای اسماعیل

اسماعیل بن عبّاد --> صاحب بن عبّاد