جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آقا ضیاء عراقی --> عراقی، آقا ضیاء الدین

آقا علی مدرس --> مدرس طهرانی، آقا علی

آقا مجتهد

"محمد علی بن محمد بن صالح بن محمد بن ابراهیم موسوی عاملی اصفهانی"، عالم شیعی، جامع معقول و منقول، عارف و ادیب (قرن13)

آقا محمد خان قاجار

مؤسس سلسله قاجار(قرن12)

آقامیرک اصفهانی

نقاش برجسته ایرانی دربار شاه طهماسب صفوی (قرن 10)

آقا نجف اصفهانی

قلمدان ساز معروف دوره قاجاریه(قرن13)

آقانجفی، محمدباقر --> اصفهانی، خاندان

آقا نجفی اصفهانی، محمد تقی --> اصفهانی، خاندان

آقانجفی قوچانی، محمد حسن

از مجتهدان شیعه و مشروطه خواهان اواخر عصر قاجار (قرن13و14)

آقایف، احمد

روزنامه نگار و سیاستمدار ترک (قرن13و14)

آقبوقا --> جلایریان

آقچورا، یوسف

فعال سیاسی، مورخ و اندیشمند پان تورانیسم (قرن13و14)

آقچه (1)

شهر کوچکی در شمال افغانستان

آقچه (2)

سکه نقره دوره عثمانی

آقچه حصار

یا "آق حصار"، شهری در شمال آلبانی، نام کنونی آن "کرویا"