جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسفراینی، ابواسحاق ابراهیم

متکلم اشعری (قرن4و5)

اسفراینی، ابوحامد احمد بن محمد

فقیه بزرگ شافعی (قرن4و5)

اسفراینی، ابوعوانه --> ابوعوانه یعقوب بن اسحاق

اسفراینی، تاج الدین محمد بن محمد

ادیب عربی نویس ایرانی (قرن7)

اسفراینی، شاهفور بن طاهر

عالم، فقیه و مفسّر شافعی و مؤلف التبصیر فی الدین (قرن5)

اسفراینی، نورالدین عبدالرحمان کسرقی

از مشایخ طریقت کبرویه و موسس شعبه نوریه اسفراینیه (قرن7)

اسفزار --> سبزوار (1)

اَسفِزاری، ابوحاتم مظفر بن اسماعیل

ریاضیدان و منجم ایرانی(قرن 6)

اسفزاری، معین الدین محمد

خطاط دوره سلطان حسین بایقرا(قرن9و10)

اسفناج

گیاه با مصارف دارویی

اسفند (1)

گیاهی با خواص دارویی

اسفند (2)

از ماههای تقویم شمسی

اسفندیار (1)

قهرمان روئین تن ایرانی در شاهنامه

اسفندیار (2) --> اهل البیوتات

اسفندیاراغلو

از سلسله های ترکمان، و موسس دولتی مستقل در قسطمونی پس از سقوط سلجوقیان(قرن7-9)