جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسدی، عبیدالله بن محمد

عالم علوم قرآنی و ادیب معتزلی (قرن4)

اسدی، محمد بن جعفر

مؤلف و محدث، از وکلای امام زمان (قرن3)

اسدی طوسی، علی بن احمد

شاعر و حماسه سرای بزرگ ایرانی (قرن4و5)

اسراء، سوره

هفدمین سوره قرآن

اسرارالبلاغه

کتابی است به عربی در معانی و بیان تألیف عبدالقاهر جرجانی (قرن5)

اسرارالتوحید

اثر مشهور محمدبن منور در مناقب شیخ ابوسعید ابی الخیر

اسرار دده، محمد

شاعر و تذکره نویس متصوف ترک (قرن12و13)

اسرارنامه --> عطار نیشابوری، فریدالدین

اسراف

از اخلاقیات مذموم در قرآن و حدیث و منابع اخلاقی

اسرافیل

ملک مقرب

اسرائیل

کشور بنا شده در فلسطین

اسرائیلی، اسحاق بن سلیمان --> اسحاق بن سلیمان اسرائیلی

اسرائیلیات

اصطلاح عربی برای سه نوع روایت: - روایات تاریخی کتاب مقدس - حوادث تاریخی قوم بنی اسرائیل - قصص و امثال قوم بنی اسرائیل

اسروشنه --> اُشروسَنه

اسطرلاب

آلت نجومی قدیم برای بعضی اندازه گیریهای نجومی و حل بعضی مسائل عملی و نظری نجوم و احکام