جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسحاق بن حاجی محمد

نویسنده و روزنامه نگار مشهور مالزیایی و از فعالان سیاسی (قرن14)

اسحاق بن حسین

مولف کتاب جغرافیایی آکام المرجان (قرن4و5)

اسحاق بن حنین

پسر حنین بن اسحاق، ریاضی دان، طبیب و مترجم آثار علمی یونانی از جمله آثار ارسطو، اقلیدس، ارشمیدس و بطلمیوس به عربی (قرن 3)

اسحاق بن سلیمان اسرائیلی

فیلسوف مصری، پزشک و مؤلف آثار پزشکی (قرن4)

اسحاق بن عمران

پزشک مشهور مسلمان، ملقب به سم ساعه و صاحب اطریفل (قرن3)

اسحاق بن کنداجیق

از فرماندهان برجسته دوره عباسی (قرن3)

اسحاق بن مراد

طبیب ترک عصر بایزید اول (قرن8)

اسحاق بن یوسف

فقیه، محدث و شاعر زیدی (قرن12)

اسحاق پاشا

از وزرای عثمانی در عهد سلطان بایزید(قرن9)

اسحاق ترک

از سرداران ابومسلم خراسانی که به خونخواهی ابومسلم بر منصور عباسی خروج کرد (قرن2)

اسحاق خان قرائی

خان تربت حیدریه که بر محمد ولی میرزا حاکم خراسان شورید(قرن13)

اسحاق کوسج

فقیه و از اصحاب احمد بن حنبل (قرن3)

اسحاق موصلی

موسیقی دان و راوی و شاعر بغدادی (قرن2و3)

اسحاقوندان

خاندانی حاکم بر فومن (قرن8و9)

اسد

صورت و برجی فلکی