جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

استنشاق --> وضو

استوا، خط

دایره موهومی گردِ کره زمین و عمود بر محور آن

استواء

اصطلاح قرآنی

استوائی، صاعد بن محمد

فقیه حنفی نیشابوری (قرن5)

استوری، چارلز آمبروز

خاورشناس و ایرانشناس انگلیسی، استاد زبان و ادب عرب (قرن13و14)

استولنی بلگراد

یا "استونی بلگراد"، نام عثمانی شهر سیکِشفِهِروار در جنوب غربی بوداپست در مجارستان

استهبان

شهرستان و شهری در استان فارس

استهزاء --> سُخره

اُستی، زبان --> آسی، زبان

الاستیعاب فی معرفة الاصحاب

کتابی مستند و معتبر در علم رجال از ابن عبدالبر

استیفاء

اصطلاح دیوانی به معنای معرفت به قوانین امور مالی و ضبط دخل و خرج و شیوه محاسبات مربوط به آن

استیقاظ الاسلام، مجله

از اولین نشریات مسلمانان چین که در سال 1908 آغاز به انتشار کرد.

استیناف

اصطلاح فقهی و حقوقی

اسحاق

از انبیای بنی اسرائیل

اسحاق، ادیب

روزنامه نگار و عالم مصری سوری تبار (قرن13)