جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

استرالیا و زلاندنو، مسلمانان

بررسی وضعیت مسلمانان در این مناطق

استرجاع، آیه

بخشی از آیه 156 سوره بقره که از بازگشت انسان به سوی خدا سخن می گوید

استُرقه

شهری در شمال اسپانیا واقع در استان لیون

اِسترگُم

شهری قدیمی در مجارستان

اِسترومُردخای

از بناهای آرامگاهی یهود در همدان (قرن7)

استرووه، واسیلی واسیلیوویچ

مستشرق و باستانشناس روس‌ (قرن14)

اِستسقاء

آداب و شعائر نماز و دعای باران - مباحث فقهی - مباحث فرهنگ عامه

استصحاب

اصطلاح فقهی

استطاعت

اصطلاح کلامی

استعاذه

در مباحث دینی و قرآنی

استعاره

اصطلاحی ادبی به معنای بکار بردن لفظی به مجاز در معنای لفظی دیگر

استعمار

نفوذ و دخالت کشور قدرتمند در کشورهای ضعیف به بهانه آبادانی و سازندگی و در اصل برای بهره گیری از منابع و ثروت طبیعی و نیروی انسانی - بررسی نفوذ کشورهای استعمارگر در ممالک اسلامی از قرن پانزدهم تا نوزدهم

استغراق --> فنا و بقا

استغفار

اصطلاحی قرآنی و حدیثی

استغنا

اصطلاح ادبیات عرفانی