جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آقابالاخان سردار

"محمدعلی خان سردار افخم" حاکم گیلان در دوره محمدعلی شاه و از مخالفان مشروطه(قرن13و14)

آقابزرگ، مسجد و مدرسه

مسجد و مدرسه‌ای بزرگ در کاشان منسوب به ملا مهدی نراقی ملقب به آقابزرگ (قرن13)

آقابزرگ شیرازی

نگارگر ایرانی (قرن13)

آقابزرگ طهرانی

مجتهد و عالم ایرانی صاحب تالیفاتی در زمینه مولفان شیعی (قرن13و14) (فقه برای این مدخل مقاله جداگانه نخواهد نوشت)

آقا جمال خوانساری --> خوانساری، آقاجمال الدین

آقا حسینقلی

موسیقیدان ایرانی (قرن14)

آقاخان

عنوان امامان بخش عمده ای از فرقه اسماعیلیه نزاری که از زمان فتحعلیشاه قاجار اطلاق آن برایشان معمول گردید.

آقاخان، بنیاد

موسسه ای با اهداف فرهنگی و انساندوستانه که به دست آقاخان، امام اسماعیلیه، در 1967 تأسیس شده است و شعبه هایی در برخی کشورها دارد.

آقاخان کرمانی

از پیشگامان نهضت مشروطه و متفکر تجددخواه ایرانی در عهد ناصری (قرن13)

آقاخان محلاّتی --> آقاخان

آقاخان نوری

دومین صدراعظم ناصرالدین شاه (قرن13)

آق اردو --> اردوی زرین

آقارضا اقبال السلطنه

اولین عکاس حرفه ای ایرانی (قرن13و14)

آقارضا هروی

نقاش ایرانی (قرن11)

آقازاده خراسانی، میرزامحمد

فرزند آخوند خراسانی و از روحانیون مشهد که در واقعه گوهرشاد نقش داشت.