جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اسپهبد فیروز --> سُنباد

اسپهبدیه --> باوندیان

اسپیس، اتو

شرقشناس و زبانشناس آلمانی، متخصص عرفان اسلامی (قرن14)

استاجلو

از طوایف بزرگ قزلباش

استاجی، جمال الدین

صوفی و خطیب مولف "المجالس و المواعظ"(قرن7)

استاد

معلم، استادکار

استاد اللّه بخش

نقاش پاکستانی (قرن14)

اُستاد دار

عنوان برخی از منصبداران بزرگ دربار خلفا، امرا و سلاطین مسلمان در دوره ممالیک که وظایف و حوزه اقتدارشان از نظارت بر امور آشپزخانه تا لباس و ... متغیر بود.

استادسیس

رهبر قیام دینی علیه منصور خلیفه عباسی در خراسان(قرن2)

استان

از تقسیمات کشوری و اصطلاحی جغرافیایی در شرق جهان اسلام از عهد ساسانیان تا کنون

استانبول

پایتخت امپراتوری عثمانی از 857 تا 1342 و بزرگترین شهر ترکیه

استانبول، عهدنامه

قرارداد صلح میان شاه عباس اول و سلطان مراد سوم (قرن12)

استاندار

اصطلاحی به جای مانده از زمان ساسانیان برای حاکم یک ولایت

استانکوی --> اُن ایکی ادا

استبداد صغیر

یکسال آخر سلطنت محمدعلیشاه قاجار (قرن14)