جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ازهریه، کتابخانه

کتابخانه ای متعلق به جامع الازهر

اُزی/ اُزو

نام ترکی رود دنیپر که نقش مهمی در دوره حکومت تاتارهای کریمه و عثمانی ها داشت و نیز نام دژهای نظامی در کنار دریای سیاه

اُزَین --> اُجَین

اژدها

جانوری اساطیری که هم پرنده و هم خزنده است. - در ادبیات فارسی

اژه، دریا

شاخه ای از دریای مدیترانه بین یونان و آسیای صغیر که با تنگه داردانل با دریای مرمره مرتبط است.

اسارت

در بند بودن - بررسی وضع اسرا از منظر فقهی

اَسارون

گیاهی دارویی

اساس الاقتباس

کتابی در منطق از خواجه نصیر طوسی

اساس البلاغه

کتابی لغوی به عربی از زمخشری (قرن5و6)

اساس التأویل --> تأویل

اساس فقه اللغه ایرانی

اولین دایرةالمعارف درباره گستره وسیعی از موضوعات مربوط به زبان، ادبیات و مردم ایران

اساطیرالاولین

اصطلاح قرآنی

اساف و نائله

از خدایان عصر جاهلی عرب

اَسالِم

ناحیه و شهری در منطقه تالش

اسالمی، گویش --> تالش