جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

اروند رود

رودی در مرز ایران و عراق

اروی بنت احمد --> سیده حُرّه

اُریباسیوس

پزشک یونانی که آثارش به عربی ترجمه شده است (قرن4)

اریتره

کشوری در شمال شرقی اقریقا

اریحا

شهری در کرانه باختری رود اردن

اُریسه

ایالتی در شرق هندوستان

اُریوله

شهری در اسپانیا

ازار

از پوشاک پیچیدنی به دور بدن؛ لنگ ، قطیفه

ازارقه

دسته ای از خوارج که به وسیلهء نافع بن ازرق بنیان گذارده شد.

ازبک / ازبکها

قومی ترک-مغول در آسیای میانه که عمدتاً در ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان، و قرقیزستان سکونت دارند. - ازبکی، زبان

ازبک بن محمد پهلوان --> اتابکان آذربایجان

ازبک خان، غیاث الدین محمد --> اردوی زرین

ازبکستان

کشوری در آسیای مرکزی - هنر و معماری

اَزْد

از قبایل مهم و کهن عرب

ازدمیر پاشا

بیگلربیگی عثمانی در یمن و حبشه (قرن10)