جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ارغیانی، سهل بن احمد

فقیه شافعی (قرن5)

ارفع، حسن

از نظامیان و دولتمردان دوره پهلوی، فرزند ارفع الدوله (قرن13و14)

ارفع الدوله، میرزا رضاخان

دیپلمات و شاعر دوره ناصری(قرن13)

اُرفَه --> رُها

ارقم

از صحابه پیامبر (قرن1)

ارک، جنگ

جنگی میان یعقوب المنصور موحدی و مسیحیان کاستیل (قرن6)

ارکان اسلام

اعمال عبادی که در فقه اسلامی جایگاه ممتازی دارند

ارکُش

شهر و ناحیه ای در استان قادِس در جنوب غربی اسپانیا

ارکون، محمد

نویسنده و روشنفکر الجزایری، سردبیر مجله “عربیکا” (قرن15)

ارگ (ارک) --> قلعه

ارگ الکسبه

دژی در شهر ماردهء اندلس مربوط به دورهء امویان (قرن3)

ارگ بم --> بَم

ارگ تهران --> تهران

اِرگِری

نام عثمانی شهر گیروکاستر در آلبانی

ارگ علیشاه

بنایی آجری در تبریز مربوط به دوره غازان خان (قرن7)