جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

آفتاب --> خورشید

آفتاب پرست --> حِرباء

آفراگ

شهری قدیمی در اندلس مربوط به زمان مرینیان

آفریدی

از طوایف پشتو ساکن شمال غربی پاکستان و نیز در افغانستان

آفریقا

دومین قاره بزرگ جهان

آفریقای جنوبی، مسلمانان

جامعه مسلمان در آفریقای جنوبی، کشوری در جنوبی ترین نقطه قاره آفریقا

آفریقای شرقی

بررسی روابط ایران با جزایر افریقای شرقی - روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی - جوامع پارسی و بلوچی - جوامع بهائی

آفریقای مرکزی، مسلمانان

بررسی وضعیت مسلمانان در آفریقای مرکزی، کشوری محصور در خشکی در قلب آفریقا.

آفرین لاهوری، فقیرالله

شاعر فارسی گوی اهل شبه قاره (قرن12)

آفرین نامه --> ابوشَکور بلخی

آقا

عنوانی مغولی و ترکی به معنای برادر بزرگتر و نیز بزرگترِ خانواده - در ایران به معنای خواجه - آغا، عنوانی برای زنان درباری - در ترکی عثمانی به معنی ارباب و رئیس و نیز عنوانی برای نظامیان

آقا احمدعلی

ادیب ایرانی مقیم هندوستان (قرن13)

آقااوغلو، احمد --> آقایف، احمد

آقا باباخان، مدرسه

از مدارس قدیم شیراز متعلق به دوره زندیه

آقاباشی

عنوان دو موسیقی دان و نوازنده دوره قاجار (قرن13) - ابراهیم آقاباشی - عیسی آقاباشی